Słownik
 1. Konto – jest to umowa o świadczeniu drogą elektroniczną polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi przez VINATAPOL SP Z O O na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie funkcjonalności Poskie Centrum Handlowe.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej która zarejestruje się w Polskiecentrumhandlowe.com.pl
 3. Polskie Centrum Handlowe – oznacza spółkę VINATAPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólka Kosowska przy ul. NADRZECZNA 5 F, NIP: 1231132191 o kapitale zakładowym 500 000,00 ZŁ.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczące ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Rodzaj usług świadczonych przez Polskie Centrum Handlowe
 1. Polskie Centrum Handlowe świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik może stworzyć swój sklep internetowy. Działanie aplikacji umożliwia Użytkownikowi sprzedaż produktów przez internet.
Postanowienia ogólne
 1. Polskie Centrum Handlowe zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany niniejszego regulaminu.
 2. Polskie Centrum Handlowe może odmówić świadczenie usługi każdemu, bez podawania przyczyny.
 3. Użytkownik korzysta z Polskie Centrum Handlowe wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Polskie Centrum Handlowe nie gwarantuje, że usługa działa lub będzie działać bez awaryjnie.
 5. Polskie Centrum Handlowe zastrzega sobie prawo do usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo bez podawania przyczyny
 6. Polskie Centrum Handlowe nie gwarantuje jakości produktów czy usług zakupionych za pośrednictwem platformy i narzędzi Polskie Centrum Handlowe.
 7. Polskie Centrum Handlowe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z polskiecentrumhandlowe.com.pl
 8. Całkowita odpowiedzialność Polskie Centrum Handlowe zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Polskie Centrum Handlowe przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 9. Polskie Centrum Handlowe odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Polskie Centrum Handlowe.
 10. Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiować, powielać i wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na stronach w domenie polskiecentrumhandlowe.com.pl
 11. Werbalne lub pisemne nadużycie w stosunku do innego Użytkownika lub pracownika Polskie Centrum Handlowe będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem konta.
 12. Wszystkie materiały jakie Użytkownik udostępnia na swoim koncie Polskie Centrum Handlowe pozostają jego właśnością. Polskie Centrum Handlowe może w każdym momencie na prośbę Użytkownika usunąć jego konto, co skutkuje usunięciem jego całej zawartości.
 13. Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoje konto Polskie Centrum Handlowe, Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację w internecie, udostępnianie klientom oraz wgląd obsłudze Polskie Centrum Handlowe w każdym momencie.
 14. Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 15. Regulamin Polskie Centrum Handlowe to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Polskie Centrum Handlowe.
 16. Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta Polskie Centrum Handlowe przez email.
Dane osobowe Użytkowników – osób fizycznych
 1. Polskie Centrum Handlowe przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 6 ust 1.lit. /b RODO w celu i zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym w celach statystycznych. Użytkownik w okresie korzystania jako jeden z elementów umowy o korzystanie z Konta może otrzymywać również komunikaty systemowe (informacje o awariach, zmianie funkcjonowania dotychczasowych lub dodania nowych usług, a także opiekę serwisową) drogą e-mail lub za pośrednictwem telefonu, o ile podał takie dane, w okresie trwania posiadania aktywnego Konta. Podanie wyżej wymienionych danych jest warunkiem umownym niezbędnym do jej wykonania.
 2. Akceptując regulamin użytkownik zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych klientów sklepu (użytkowników końcowych) VINATAPOL Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3.  Jednocześnie Polskie Centrum Handlowe informuje, że:
  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika i jego dotyczących w ramach świadczenia jest VINATAPOL Sp. z o.o. siedzibą w Wólka Kosowska przy ul. Nadrzeczna 5 F, NIP: 1231132191, kapitał zakładowy 500 000,00 ZŁ .
  2. Inspektorem ds. ochrony danych osobowych jest (biuro@aseanpl.com.pl)
  1. Dane Użytkownika będę przechowywane przez okres niezbędny do zabezpieczenia interesów Polskie Centrum Handlowe i Użytkownika związanych z dostępem do Konta.
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  3. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dla celów marketingowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Rezygnacja i odstąpienia
 1. Użytkownik może zrezygnować w każdym momencie, korzystając z funkcji „Zamknij sklep” w panelu administracyjnym.
 2. Rezygnacja spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych Użytkownika z serwerów Polskie Centrum Handlowe.
 3. Polskie Centrum Handlowe zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usłudze w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 4. Jeśli Polskie Centrum Handlowe wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.

Polskie Centrum Handlowe